ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ #gurudev #ravisankar #yoga #shorts #viral #trending #shortsfeed

Duration: 0:15 Views: 9.2K Submitted: 2 months ago